Flere buspassagerer – hvad skal der til?

Vi har i Danmark en meget ambitiøs målsætning for udviklingen af den kollektive trafik. Og ikke uden grund. Øget brug af kollektiv trafik er nødvendig for at mindske trængslen på vejene og reducere miljø- og klimapåvirkningen fra transporten.

Det er den kollektive trafik, der skal løfte størstedelen af væksten i persontransporten, lyder de transportpolitiske målsætninger i aftalen ”En grøn transportpolitik”, som størstedelen af de politiske partier tilsluttede sig i 2009.

Helt konkret omsætter Transportministeriet i debatoplægget ”En jernbane i vækst” ønsket om vækst i den kollektive trafik til:

  • 100 procent flere passagerkilometer med tog og
  • 50 procent flere passagerkilometer med bus inden 2030.

EU-Kommissionen understreger også i den nye hvidbog for transport fra marts 2011 ”En køreplan for et fælles europæisk transportområde – mod et konkurrencedygtig og ressourceeffektivt transportsystem”, at en højere andel af det fremtidige rejsebehov bør foregå med kollektiv trafik. Det er den nødvendige konsekvens, hvis vi skal nå de fælleseuropæiske mål om, at drivhusgasudledningen fra transportsektoren i 2030 er reduceret med 20 pct.

Men hvordan skal det så ske?
En busstrategi med en tidshorisont frem til 2030 er et ualmindeligt langt udsyn. Busser er mere fleksible end tog, og kan relativt hurtigt justeres efter udviklingen. Men samtidig skal busproduktet være stabilt, for at brugerne gør deres transportvaner afhængig af det.

Det er således ikke store, dyre infrastrukturbeslutninger, der bestemmer bussens position i markedet. Det er derimod en hel række prioriteringer og beslutninger, som tilsammen afgør, om brugerne finder bustrafikken konkurrencedygtig. Og dermed om vi kan realisere målsætningerne i den grønne transportpolitik.

Danske Regioner, KL og Trafikselskaberne i Danmark har ønsket at få et bud på, hvad der skal til for, at visionerne for den kollektive bustrafik kan blive til virkelighed. Der er ingen tvivl om, at busserne har en væsentlig rolle at spille i forbindelse med realiseringen af den grønne transportpolitik – bl.a. med at bringe passagerer til og fra stationerne. Vi har derfor bedt Tetraplan og Incentive Partners om at give et bud på hvilke virkemidler der skal i spil hvis man skal opfylde bussernes andel af målsætningerne i trafikforliget, samt regne på hvor langt man kan forvente at nå, hvis de nødvendige initiativer realiseres.

Noget kan sættes i værk umiddelbart og uden store udgifter. Andet kræver omfattende prioriteringer og økonomiske ressourcer. Mange tiltag er allerede sat i værk. Med denne rapport er vi nået et godt skridt videre i diskussionen af, hvor der kan sættes ind og hvor langt vi kan nå med den kollektive bustrafik. Vi ser dermed dette som et vigtigt bidrag til, hvad vi og andre kan gøre for at målsætningen om at størstedelen af den fremtidige trafikvækst skal ske i den kollektive trafik kan blive realiseret – og ser derfor frem til at bruge rapporten i vores videre samarbejde og til dialog med transportministeren og trafikpolitikerne om, hvordan vi kan realisere målene for den kollektive trafik.

Rapporten er udarbejdet af Tetraplan som konsulent, idet Incentive Partners har foretaget de økonomiske vurderinger og JA Rådgivning har bistået med opgørelse af omkostninger på buslinjetyper.

Rapporten kan hentes her.