Skip to content

Vedtægter

Vedtægter for Trafikselskaberne i Danmark

§ 1
1.1   Foreningens navn er Trafikselskaberne i Danmark, forkortet TiD.
1.2 Foreningens engelske navn er Danish Public Transport Authorities.
§ 2
2.1 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.
§ 3
3.1 Foreningens formål er at give trafikselskaberne en platform, hvorfra de kan varetage deres fælles interesser. Det gælder dels fagligt, i form af et samarbejde og dels politisk, i form af et talerør.

Medlemmer
§ 4

4.1   Selskaber, der er oprettet i h. t. lov om trafikselskaber, kan blive medlemmer af foreningen.

Finansiering
§ 5

5.1 Selskaberne bidrager til foreningen, i henhold til et af bestyrelsen godkendt budget, i forhold til passagerindtægter.

Generalforsamlinger
§ 6

6.1 Den ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af hvert års maj måned. Bestyrelsen indkalder (skriftligt eller via mail) hvert enkelt medlem til generalforsamling med angivelse af dagsorden samt evt. forslag fra bestyrelse eller medlemmer senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse. Senest 3 måneder før årets generalforsamling annonceres datoen.

6.2 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
1.      Valg af dirigent.
2.  Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
3.   Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse.
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
5. Behandling af forslag fra foreningens bestyrelse.
6. Behandling af forslag fra foreningens medlemmer.
7. Valg af revisor.
8. Eventuelt.

6.3   Forslag, som et medlem ønsker behandlet på en generalforsamling, skal være foreningens bestyrelse i hænde senest 4 uger før generalforsamlingens afholdelse.
6.4 På generalforsamlingen har Movia 2 stemmer, de øvrige trafikselskaber hver én stemme. Alle beslutninger træffes med minimum fire stemmer. Et medlem kan lade sig repræsentere af et andet medlem ved fuldmagt.
6.5  Ændringer af vedtægter kan kun ske på en generalforsamling og kun, hvis det fremgår af generalforsamlingens indkaldelse, at der vil blive fremsat forslag herom.
6.6 For ændring af vedtægterne kræves 2/3 flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede.

Bestyrelse
§ 7

7.1 Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af selskabernes formænd samt næstformanden for Movia. Hvert medlem indmelder en suppleant til bestyrelsen.
Bestyrelsen konstituerer sig med formand og en eller to næstformænd. Movias næstformand er næstformand for TiD. Efter et kommunalvalg – og senest 1. marts –  indkaldes til bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen konstituerer sig.
7.2 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af dens medlemmer er til stede. Bestyrelsens beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.
7.3 Vederlag: Formand og næstformand kan, hvis de ikke er borgmestre, modtage honorar i forbindelse med hvervene som hhv. formand og næstformand.

Sekretariat
§ 8

8.1 Foreningens sekretariat ansættes og afskediges – efter indstilling fra direktørkredsen i TiD – af bestyrelsen.

Tegningsret
§ 9

9.1  Foreningen tegnes af den samlede bestyrelse eller af formanden og næstformanden for bestyrelsen.
9.2 Håndtering af regninger til Foreningen sker ved, at sekretariatet attesterer regninger i Movias økonomisystem, Infoflow. Sekretariatet påser, at udgiften skal afholdes af Foreningen. Når regningen er attesteret, anvises regningen af Movias direktør med henblik på endelig betaling.

Regnskab og revision
§ 10
10.1 Foreningens årsrapporter/regnskaber revideres af en (eller flere) på generalforsamlingen for et år ad gangen valgt stats-autoriseret revisor. Genvalg kan finde sted.

§ 11
11.1 Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
11.2 Foreningens første regnskabsår løber fra stiftelsen til 31. december 2008.

Møder
§ 12

12.1  Der afholdes hvert andet år et møde, hvor trafikselskabernes bestyrelser inviteres til at deltage.
12.2  Der afholdes et årligt møde med formandskredsen, hvor udvalgsrepræsentanter fra henholdsvis KL og Danske Regioner inviteres til at deltage.

Offentlighed
§ 13

13.1 Som udgangspunkt skal offentligheden have indsigt i foreningens forhold svarende til, hvad der følger af lov om offentlighed i forvaltningen.

Udtrædelse
§ 14
14.1   Kan ske med et halvt års varsel til udgangen af et kalenderår.

Opløsning af foreningen
§ 15
15.1 I forbindelse med en evt. opløsning af foreningen vil der ske en tilbagebetaling af evt. overskydende likviditet til foreningens medlemmer baseret på fordelingen fra seneste års indbetalinger baseret på passagerindtægter.