Redegørelse om kommunal og regional koordineret kollektiv trafik

Redegørelsen, der kan læses i sin helhed her, viser bl.a. følgende:

  • Flextrafik – kommuner og regioners koordinerede kollektive trafik – er udviklet siden 1990erne.
  • Udviklingen har givet mulighed for, at det i økonomiaftalen mellem staten og KL fra 2013 fremgår, at udgifterne til de kommunale befordringsordninger vil kunne reduceres med i størrelsesordenen 430 mio. kr. årligt frem mod 2017, hvis kørslen koordineres gennem trafikselskaberne.
  • Overblikket over alle kørslerne og vognene har givet mulighed for at åbne vognene for alle og dermed skabe liv og mobilitet i områder, hvor den traditionelle kollektive trafik med busbetjening vil være for dyr og ufleksibel.
  • Specielt ældre får en bedre mobilitet og kan bibeholde en god livskvalitet i eget hjem. Mere end halvdelen af kunderne i Flextur er 70 år eller derover.

Den øgede koordinering har betydning for taxierhvervet, og den nuværende regulering har medført en vækst i OST-tilladelser. Der kan være god grund til at se på, hvordan en ny lov om personbefordring med personvogne kan understøtte en optimal brug af ressourcerne og dermed yderligere bidrage til gevinsterne ved en koordinering af kørslerne.