Bliver selvkørende biler et farvel til kollektiv transport?

Bragt i Altinget 23.3.2017

Af Morten Brønnum Andersen
Seniorkonsulent, Trafikselskaberne i Danmark

De mest teknologibegejstrede firmaer som Lyft og Uber lyder nogle gange som om bussen og kollektiv trafik er på vej i garagen. Baggrunden er selvkørende biler og den medfølgende ’disruption’. Potentialet i selvkørende teknologi er stort, og en række lande – herunder Danmark – konkurrerer om at tilbyde de bedste rammevilkår for forsøgsordninger for selvkørende køretøjer. Men lad os et øjeblik se nærmere på den kollektive trafiks rolle, når ikke kun den københavnske metro er selvkørende.

Privatisering af kollektiv transport
Selvkørende biler har potentiale til at gøre trængsel og køkørsel mere acceptabel, da tiden kan bruges til andet end at knuge rattet. Det kan skabe incitament til bosættelse længere væk fra arbejdspladsen og dermed øget biloptag og transportarbejde.

At bilerne er autonome betyder alt andet lige, at de kan køre tættere på hinanden. Men betyder fremkomsten af selvkørende biler reduceret eller endog fravær af efterspørgsel efter rutebaseret kollektiv trafik?

På trods af muligheden for mindre mellemrum mellem bilerne, vil 50 autonome biler i byen fortsat fylde mere end 50 personer i 2A. En trafikprop er en trafikprop – selvkørende eller ej. Kollektiv transport må derfor fortsat spille en stor rolle i et multi-modalt transportsystem – og i de større byer hovedrollen med henblik på at sikre hensigtsmæssig brug af byrummet.

Integrer selvkørende biler i kollektiv trafik
Den internationale organisation for kollektiv transport, UITP, behandler i et policy brief potentialet for et konstruktivt samspil mellem selvkørende biler og kollektiv trafik.

UITP peger på, at selvkørende biler repræsenterer en unik mulighed – forudsat selvkørende biler integreres med den kollektive trafik. Selvkørende ‘robo-taxis’ og minibusser kan bruges til at reducere bilejerskabet via stadig mere attraktive delebilsordninger integreret med kollektiv trafik.

UITP opfordrer til, at selvkørende biler introduceres i flåder af delte køretøjer, der via MaaS (Mobility as a Service) integreres med den øvrige kollektive trafik, hvor bus, metro eller letbane med høj frekvens og i direkte ruter udgør hovednettet, som selvkørende biler og minibusser føder ind til.

Perspektiver ved selvkørende biler i kollektiv trafik

  • Styrket kollektiv trafik via bedre mulighed for højere frekvens på det strategiske net
  • Efterspørgselsdrevet Flextrafik til lavere timepris
  • Social inklusion via øget mobilitet for ældre, handicappede, børn samt i tyndt befolkede områder
  • Reduceret first/last mile problematik
  • Mindsket CO2- og partikeludledning via e-mobilitet
  • Mindre trængsel og plads brugt til parkering.

Udvikling kommer imidlertid ikke af sig selv. Incitamentet til at anskaffe en selvkørende personbil vil alt andet lige være stort, men vi kan styre uden om de negative følger af stadig flere biler ved at gøre det:

  • mindre attraktivt at være en person i bilen via road pricing, højere parkeringsafgifter etc.
  • mere attraktivt at benytte delebiler via shared mobility zoner, skatteincitamenter mv.
  • muligt for trafikselskaberne at udbyde flåder af selvkørende delebiler til private operatører og dermed integrere dem i trafikselskabernes øvrige udbud af Flextrafik og rutekørsel.

Danmark skal skille sig ud
Selvkørende biler kan gøre det stadig mere attraktivt at droppe personbilen og bidrage til en positiv spiral for den kollektive trafik bestående af bus, tog, metro, lokalbane og Flextur suppleret af delebiler, GoMore, taxier, bycykler med videre.

Forudsætningen er tilstedeværelsen af hensigtsmæssige rammebetingelser – selvkørende teknologi per se bidrager ikke til et bedre bymiljø og reduceret trængsel.

Vi kunne i Danmark skille os positivt ud, hvis vi sigtede efter at integrere den kollektive trafik med selvkørende biler. Danmark er internationalt førende inden for efterspørgelsesdrevet eller Demand Responsive Transport. Der kunne igangsættes forsøg med at gøre visse af kommuner og regioners koordinerede Flextrafik-kørsel selvkørende.

Policy brief om kollektiv trafik og selvkørende biler kan hentes her:
http://www.uitp.org/autonomous-vehicles