TRAFIKSELSKABER

På disse sider kan du læse om, hvilke opgaver trafikselskaberne løfter i samfundet og hvilke økonomiske og lovgivningsmæssige rammer, de er underlagt.

Seks trafikselskaber
Der er seks trafikselskaber i Danmark. Trafikselskaberne administrerer den kollektive trafik i et område. Selskaberne er sat i verden for at sammenfatte kommuner og regioners ønsker til sammenhængende trafik for borgerne. Trafikselskaberne er selvstændige selskaber med en bestyrelse sammensat af repræsentanter for kommuner og regioner.

Regionerne bestiller og betaler for den regionale bustrafik samt for lokalbanerne og kommunerne bestiller og betaler for den kommunale og lokal trafik. Trafikselskaberne varetager alle de praktiske gøremål, dvs. indgår kontrakter med busoperatørerne og overvåger trafikken, fastlægger og koordinerer de præcise køreplaner, driver takstsystemer mm.

Danmarks trafikselskaber

Trafikselskabet Movia dækker 2 regioner, Region Sjælland og Region Hovedstaden, på nær Bornholm. Movia står for omkring halvdelen af den samlede bustrafik i Danmark.

Bornholms trafikselskab er BAT.

Nordjyllands Trafikselskab dækker Region Nordjylland.

Midttrafik dækker Region Midt.

Sydtrafik og Fynbus dækker tilsammen Region Syddanmark.

Hensigten med trafikselskaberne er at samle specialiseret viden om planlægning, indkøb og udførelse af kollektiv trafik i et selskab frem for at opbygge denne specialviden i alle kommuner og regioner.

Baggrund
Trafikselskaberne blev grundlagt i 2007 med strukturreformen. Lov om trafikselskaber var en del af kommunalreformen, der blev indgået aftale om 27. maj 2005 mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre.

Formålet med strukturreformen var blandet andet at få den offentlige administration tættere på borgeren, skabe bæredygtige enheder og rationel administration.
Konsekvensen var, at amterne blev nedlagt og Danmark blev inddelt i fem regioner med hver sit Regionsråd. Loven om trafikselskaber siger, at der skal dannes et eller flere trafikselskaber i hver region.

Kommuner og regioner har ansvar for hver deres del af kollektiv trafik og kaldes "bestillere", fordi deres opgave er at bestille en mængde kollektiv trafik og har derefter økonomisk ansvar for ”deres” trafik. Trafikselskabernes rolle er først at råde og vejlede og derefter levere den ønskede kollektive trafik.